بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی
1393/10/6 شنبه

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی نیمسال دوم سال تحصیلی (94-93)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

جدول تطبیق

121120

علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121172

علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی (چندبخشی)  (مخصوص ورودیهای 86 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

121110

علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121171

علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی (چندبخشی) (مخصوص ورودیهای 86 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

121710

روانشناسی عمومی(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121723

روانشناسی عمومی (چندبخشی)(مخصوص ورودیهای 86 تا 93 )

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

121728

روانشناسی (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121530

تربیت بدنی و علوم ورزشی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121532

تربیت بدنی و علوم ورزشی(خواهران)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121533

تربیت بدنی و علوم ورزشی(برادران)

وضعیت منابع

121540

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش  (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121541

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122420

علم اطلاعات و دانش شناسی (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

171215

علم اطلاعات و دانش شناسی (مخصوص ورودیهای 89 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122410

کتابداری (کاردانی)

وضعیت منابع

121173

مشاوره و راهنمایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

کد رشته

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

جدول تطبیق

121142

آموزش وپرورش ابتدایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121177

امور تربیتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121176

آموزش حرفه وفن

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121521

تربیت بدنی و علوم ورزشی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

بيشتر