دانشکده مدیریت
1402/5/25 چهارشنبه
دانشکده مدیریت سال تحصیلی 1403-1402
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
121848 مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
121856 مدیریت دولتی- رفتار سازمانی برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
121828 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی (مخصوص ورودیهای 94 و به بعد) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
121829 مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاست گذاری بازرگانی
(مخصوص ورودیهای 94 و به بعد)
برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
121831 مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
(مخصوص ورودیهای 94 و به بعد)
برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
121849 مدیریت بازرگانی (مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن) برنامه ارائه دروس -------
121805 مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي وتوسعه برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
122114 علوم اقتصادی - اقتصاد سنجی(مخصوص ورودیهای 96 و بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
علوم اقتصادی- اقتصاد سنجی (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس -------
122115 علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل (مخصوص ورودیهای 96 و بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس -------
122116 علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی (مخصوص ورودیهای 96 و بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس -------
122118 علوم اقتصادی- اقتصاد پولی (مخصوص ورودیهای 96 و بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
علوم اقتصادی- اقتصاد پولی (مخصوص ورودیهای 95 و قبل) برنامه ارائه دروس -------
122119 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی (مخصوص ورودیهای 96 و بعد) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
علوم اقتصادی گرایش بخش عمومی (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس -------
‌122112 علوم اقتصادی (مخصوص ورودیهای 95) برنامه ارائه دروس -------
علوم اقتصادی (مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن) برنامه ارائه دروس -------
122123 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس -------