برنامه دروس رشته های دکترای سال تحصیلی 1402-1401
1401/5/28 جمعه
دانشکده علوم پایه دانشکده علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشکده علوم اجتماعی دانشکده فنی مهندسی دانشکده مدیریت
آمار آموزش محیط زیست زبان ادبیات فارسی حقوق مهندسی عمران مدیریت
ریاضی علوم ورزشی زبان شناسی همگانی جغرافیا مهندسی صنایع اقتصاد
شیمی برنامه آموزش از دور آموزش زبان انگلیسی تاریخ اقتصاد کشاورزی  
فیزیک فلسفه تعلیم و تربیت الهیات و معارف اسلامی جامعه شناسی  
زیست شناسی روانشناسی نهج البلاغه علوم سیاسی  
بیوشیمی علم اطلاعات و دانش شناسی مدرسی معارف اسلامی  

بيشتر