دانشکده علوم انسانی
1401/5/28 جمعه
دانشکده علوم انسانی سال تحصیلی 1402-1401
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
122082 فلسفه و کلام اسلامی (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
122006 الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی  (مخصوص ورودیهای 1400 و قبل) لیست ارائه دروس
122081 فقه و مبانی حقوق اسلامی (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
122007 الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی(مخصوص ورودیهای 1400 و قبل) لیست ارائه دروس
122009 علوم قرآن و حدیث (مخصوص ورودیهای 99 و بعد آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
علوم قرآن و حدیث(مخصوص ورودیهای 95 تا 99) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
علوم قرآن و حدیث (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
122008 علوم و معارف نهج البلاغه (مخصوص ورودیهای 1400 و بعد آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
علوم ومعارف نهج البلاغه (مخصوص ورودیهای 95 تا 1400) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
علوم ومعارف نهج البلاغه (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
122070 فلسفه دین (مخصوص ورودیهای 96 و بعد آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
122075 کلام- فلسفه دین (مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن) لیست ارائه دروس ------
122073 مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی لیست ارائه دروس ------
122065 مدرسی معارف اسلامی- مبانی نظری اسلام لیست ارائه دروس ------
122066 مدرسی معارف اسلامی - تاریخ و تمدن اسلامی لیست ارائه دروس ------
122072 مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی لیست ارائه دروس ------
122513 آموزش زبان انگلیسی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن) لیست ارائه دروس ------
آموزش زبان انگلیسی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن) لیست ارائه دروس ------
121213 زبانشناسی ( مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن) لیست ارائه دروس ------
زبانشناسی (مخصوص ورودیهای 96) لیست ارائه دروس ------
121231 زبانشناسی همگانی (مخصوص ورودی 93، 94 و 95) لیست ارائه دروس ------
زبانشناسی همگانی (مخصوص ورودیهای 90 تا 93) لیست ارائه دروس ------
زبانشناسی همگانی (مخصوص ورودیهای 89 و قبل آن) لیست ارائه دروس ------
121350 زبان و ادبیات فارسی (مخصوص ورودیهای 98 و بعد آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
زبان و ادبیات فارسی (مخصوص ورودیهای 97 و قبل آن) لیست ارائه دروس ------
121312 زبان و ادبیات فارسی گرایش غنایی (مخصوص ورودیهای 96) لیست ارائه دروس ------
121313 زبان و ادبیات فارسی گرایش عرفانی (مخصوص ورودی های 96) لیست ارائه دروس ------
121314 زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی (مخصوص ورودیهای 96) لیست ارائه دروس ------