صنایع دستی- ارتباط تصویری- عکاسی
1400/5/23 شنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1401-1400)
کد رشته رشته ها لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
------- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
181030 صنایع دستی(مخصوص ورودیهای90 و بعد) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122610 صنایع دستی(مخصوص ورودیهای 89 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
181214 ارتباط تصویری(مخصوص ورودیهای 95 و بعد) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181210 ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181211 عکاسی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
عکاسی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق