کتابت و نگارگری
1398/5/22 سه‌شنبه

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (99-98)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق181011

کتابت و نگارگری (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

خوشنویسی

 

طراحی سنتی و تذهیب

نگارگری

 

خوشنویسی

 طراحی سنتی و تذهیب

نگارگری

جدول تطبیق

181025

کتابت و نگارگری- گرایش خوشنویسی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

181026

کتابت ونگارگری گرایش طراحی سنتی وتذهیب(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181027

کتابت و نگارگریگرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181028

کتابت و نگارگری گرایش خیالی نگارگری(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر