مدیریت

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

121810

مدیریت دولتی (مخصوص وردیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق


جدول تطبیق

123411

مدیریت دولتی(مخصوص وردیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

121810

مدیریت دولتی (مخصوص وردیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

121845

مدیریت صنعتی(مخصوص وردیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

123811

مدیریت صنعتی (مخصوص وردیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

121845

مدیریت صنعتی(مخصوص وردیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

121820

مدیریت بازرگانی(مخصوص وردیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

123511

مدیریت بازرگانی(مخصوص وردیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

121820

مدیریت بازرگانی (مخصوص وردیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

121843

مدیریت جهانگردی(مخصوص وردیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

123911

مدیریت جهانگردی(مخصوص وردیهای 86 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

121880

مدیریت امور بانکی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

مدیریت امور بانکی

جدول تطبیق

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما