:.هیات علمی
1393/6/2 یکشنبه

وضعیت هیئت علمی در دانشگاه پیام نور

سال تحصیلی

مرتبه علمی (عنوان دانشگاهی)

استاد

(نفر)

دانشیار

(نفر)

استادیار

(نفر)

مربی

(نفر)

جمع

1397

44

259

1533

2010

3846