اسامی اعضای محترم هیات امنا
1392/11/2 چهارشنبه

دکتر منصور غلامی:  وزیر علوم،تحقیقات و فناوری و رییس هیأت امنا

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر:  رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

دکتر محمدرضا زمانی:  رئیس دانشگاه پیام نور ، دبیر هیات امنا

دکتر غلامرضا گرایی نژاد:  نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر جعفرمیلی منفرد:   عضو هیأت امنا

دکتر ابراهیم صالحی عمران :   عضو هیأت امنا

دکتر علی کریمی فیروزجایی:  عضو هیأت امنا

دکتر حسن ظهور : عضو هیات امناء

دکتر سید احمد میرشکرایی : استاد دانشگاه پیام نور و عضو هیأت امنا

دکتر علی ربیعی : استاد دانشگاه پیام نور و عضو هیأت امنا

****************************************************************

ترکیب هیات امنا :

ü        وزیر علوم، تحقیقات وفناوری ( رئیس هیات امنا )

ü        رئیس دانشگاه ( دبیر هیات امنا )

ü        دو تا چهار نفراز شخصیت های علمی و فرهنگی و یا اجتماعی آشنا به مسایل آموزش عالی به پیشنهاد وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و حکم رئیس جمهور

ü        دو نفراز اعضای هیات علمی دانشگاه ها به پیشنهاد دانشگاه و تایید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری وحکم رئیس جمهور

ü        تبصره : مدت عضویت شخصیت های حقیقی 4 سال می باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

 

وظایف و اختیارات هیات امنا :

ü        تعیین خط مشی کلی دانشگاه

ü        تایید پیشنهاد شورای دانشگاه مبنی بر ایجاد یا انحلال مرکز و ارسال آن برای تصویب به شورای گسترش آموزش عالی

ü        تصویب پیشنهاد شورای دانشگاه مبنی بر تاسیس ، ادغام یا انحلال مناطق

ü        تصویب بودجه سالانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط

ü        تعیین میزان شهریه های سالانه دانشجویان

ü        تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی دانشگاه

ü        تصویب تشکیلات و نمودار سازمانی دانشگاه

ü        تصویب حساب و ترازنامه سالانه دانشگاه

ü        تصویب مقررات مربوط به قیمت گذاری تولیدات دانشگاه

ü        تصمیم گیری درباره رد یا قبول کمک و هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت نقدی یا غیر نقدی به دانشگاه

ü        تعیین میزان پرداخت حق اثر، حق تدریس، حق تحقیق، حق جلسه و سایر پرداختهای دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط

ü        پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه به مراجع ذیربط

ü        تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

ü        نظارت وارزیابی کیفیت آموزشی و بررسی عملکرد سالانه دانشگاه

ü        پیشنهاد انحلال دانشگاه به شورای گسترش آموزش عالی

ü        تصویب آیین نامه داخلی هیات امنا