شورای دانشگاه
1392/10/14 شنبه

 

«اعضای شورای دانشگاه»

 

 

   الف: اعضای حقوقی

 

1

آقای دکتر محمدرضا زمانی

ریاست دانشگاه و رئیس شورا

2

آقای دکتر مرتضی محسنی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

3

آقای دکتر محمد علی کریمی

 معاونت فناوری و پژوهش

4

آقای دکتر حسن علیزاده

معاونت اداری، مالی و عمرانی

5

آقای دکتر محمد جمال زاده

معاونت حقوقی، مجلس و امور استانها

6

آقای دکتر محمد هادی امین ناجی

معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

 

 

 

 

ب: اعضای حقیقی

 

7

آقای دکتر سید احمد میرشکرایی

عضو هیات علمی دانشگاه

8

آقای دکتر رامین صادقیان

عضو هیات علمی دانشگاه

9

خانم دکتر بهنوش سلیم بهرامی

عضو هیات علمی دانشگاه

10

آقای دکتر محمد تقی امینی

عضو هیات علمی دانشگاه

11

آقای دکتر علیرضا ایرانشاهی

عضو هیات علمی دانشگاه

12

آقای دکتر عباس تیموری

عضو هیات علمی دانشگاه

13

آقای دکتر محمود شیخ الاسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه

14

آقای دکتر علیرضا اقبالی

رئیس دانشگاه پیام نور استان خوزستان

15

آقای دکتر غلامرضا بخشی خانیکی

رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران

16

آقای دکتر صفی اله صفایی

رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان

17

آقای دکتر مهدی یوسفی

رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان

18

آقای دکتر محمد مهدی پرهیزگار

دبیر شورای تخصصی گروه علمی مدیریت بازرگانی و مدیریت فناوری اطلاعات

19

آقای دکتر افسر روحی

دبیر شورای تخصصی گروه علمی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی

20

خانم دکتر بیتا شایگانی

دبیر شورای تخصصی گروه علمی علوم اقتصادی

21

آقای دکتر امیر ملکی

دبیر شورای تخصصی گروه علمی علوم اجتماعی

22

آقای دکتر مجید ضماهنی

مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت