روسای دانشگاه از ابتدا تا کنون
1401/7/24 یکشنبه
رديف نام و نام خانوادگي
1

   ميرمحمود ساعي،1366-1367
 
2

دكتر نصرت الله ضرغام،1367-1368
 
3

دكترحسن ظهور،1368-1374
 
4

دكتر حسين صادقي شجاع،1374-1376
 
5

دكتر حسن ظهور، 1376-1384
 
6

      دكتر عليرضا علي احمدی، 1384-1387
 
7

دكتر سيد محمد  حسيني،1387-1388
 
8

دکتر حسن زیاری، 1388-1392
 
9

دکتر ابوالفضل فراهانی،1392-1393
 
10

دکتر محمد علی سرلک، 1393-1394
 
11

دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی،1394-1396
 
12

دکتر محمد رضا زمانی 1396-1400
 
13

دکتر ابراهیم تقی زاده،1400 تا کنون