جمعیت دانشجویی
1396/7/23 یکشنبه

جمعیت دانشجویی دانشگاه پیام نور

سال تحصیلی

تعداد دانشجویان پیام نور(نفر)

1392

1219963

1393

837329

1394

692543

1395 592472
1396 501632
1397 428372