:.اعلام نتايج مرحله اول
رياضي كاربردي- كنترل وبهينه سازي

كد ملي

شماره پرونده

نام خانوادگي

نام

رشته آزمون

1209280744

138904681

احمدي

قاسم

رياضي كاربردي- كنترل وبهينه سازي

2064378936

138900596

ميرحسيني عاليزميني

سيدمهدي

رياضي كاربردي- كنترل وبهينه سازي

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر