:.اعلام نتايج مرحله اول
برنامه ريزي آموزش ازراه دور

كد ملي

شماره پرونده

نام خانوادگي

نام

رشته آزمون

3308949301

138903663

احمدي فر

مهرداد

برنامه ريزي آموزش ازراه دور

3932731190

138900206

بخشش

مريم

برنامه ريزي آموزش ازراه دور

1290543429

138903011

فهامي

ريحانه

برنامه ريزي آموزش ازراه دور

749710561

138904018

مشكي حسن آباد

محمد

برنامه ريزي آموزش ازراه دور

2003033882

138906537

نوراني بياتيان

خديجه

برنامه ريزي آموزش ازراه دور

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر