:.اعلام نتايج مرحله اول
شيمي(شيمي معدني)

كد ملي

شماره پرونده

نام خانوادگي

نام

رشته آزمون

1815357584

138906001

قاطع زاده دريس

هدي

شيمي(شيمي معدني)

4072329681

138901017

ملكي

منصوره

شيمي(شيمي معدني)

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر