:.اعلام نتايج مرحله اول
زبان شناسي همگاني

كد ملي

شماره پرونده

نام خانوادگي

نام

رشته آزمون

5479689592

138903365

باباسالاري

زهرا

زبان شناسي همگاني

4621639005

138900913

شاهرخي شهركي

مريم

زبان شناسي همگاني

919527647

138903583

غياثي

رضا

زبان شناسي همگاني

2298220654

138906583

گرامي طيبي

مرضيه

زبان شناسي همگاني

62514581

138900760

گلپور

ليلا

زبان شناسي همگاني

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر