:.اعلام نتايج مرحله اول
مدرسي مباني نظري اسلام

كد ملي

شماره پرونده

نام خانوادگي

نام

رشته آزمون

56871589

138906511

جعفري

سيد جمال

مدرسي مباني نظري اسلام

2060778034

138904741

طالبي چاري

محمد جواد

مدرسي مباني نظري اسلام

2991614218

138907085

علوي فر

مهديه

مدرسي مباني نظري اسلام

383695821

138905889

محمدي اراني

فاطمه

مدرسي مباني نظري اسلام

2063272247

138900691

منصف

اسمعيل

مدرسي مباني نظري اسلام

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر