متون عمومي
1390/3/2 دوشنبه
رئیس گروه :   زهرا رحیمی نژاد
شماره تماس:  22485210 
آدرس پست الکترونیکی:  researchlib@pnu.ac.ir
آدرس محل کار :  تهران – دانشگاه پیام نور – سازمان مرکزی- ساختمان شهید نوری – طبقه همکف شرقی

 
1