1387/6/13 چهارشنبه

 

برگزاری همایش های علمی
 
 
 از سال 1380 اقدامات مربوط به برگزاری همایش های علمی داخلی از سوی مدیرت تحقیقات و خدمات پژوهشی انجام پذیرفته است . پس از تفویض اختیار انجام شده ، برگزاری همایش های استانی و تخصصی (دانشگاهی) به شورای پژوهشی استانها واگذار شده است .
 

 نحوه ی برگزاری همایش های بین المللی

 1