اطلاعيه ها
یکشنبه 5 شهریور 1391 انتشار مجلات توسط ISC

قابل توجه كليه اعضاي علمي، دانشجويان و كارشناسان محترم

 

بدينوسيله انتشار مجلات زير را توسط ISC و مركز منطقه­اي اطلاع رساني علوم و فناوري جهت استحضار و استفاده اعضاي علمي، دانشجويان و كارشناسان محترم ، به اطلاع مي­رساند:

  • جامعه اطلاعاتي (انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتي / شماره 1 / پاييز و زمستان 1390
  • فقه و حقوق اسلامي (دانشگاه تبريز / سال اول/ شماره سوم / پاييز و زمستان 1390)
  • توليدات گياهي (دانشگاه شهيد چمران اهواز / جلد سي و چهارم / شماره 2 الف)
  • مجله دامپزشكي ايران (دانشگاه شهيد چمران اهواز – دوره هشتم / شماره اول / بهار 1391)

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر