اخبار
پیشرفت ضریب تأثیر و کیفیت نشریات علمی دانشگاه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
اخذ درجه علمی ـ پژوهشی برای نشریه «Iranian Journal of Health Psychology»
انتشار نشریه تخصصی «پژوهش های اقتصاد صنعتی»
اخذ کد شناسگر بین المللی دیجیتالی (DOI): تحولی کیفی در نشریات دانشگاه پیام نور

بيشتر

 
 
بيشتر