متون عمومي
1390/3/2 دوشنبه
تماس با گروه :
 
     ـ حکیمه دسترنجی : رئیس گروه نشریات ـ سرپرستی و نظارت بر امور جاری گروه
تلفن تماس :     23322520 /   تلفکس   :   22458236
     ـ رقیه بدیعی­ گهر : کارشناس ـ انجام امور اجرایی مقالات رشته­ های: ادبیات، فلسفه معارف اسلامی، علوم اجتماعی،  تربیت بدنی
تلفن تماس :    22458311 / 23322697 / تلفکس: 22458236
     ـ منصوره نوری منعم : کارشناس ـ  انجام امور اجرایی مقالات رشته­ های: جغرافیا، کتابداری، آموزش و یادگیری، روان­شناسی، علوم تربیتی
تلفن تماس :     22458311 /  23322697 / تلفکس: 22458236)
     ـ مژگان کریم منش : کارشناس ـ انجام امور اجرایی مقالات رشته­ های: علوم سیاسی، تاریخ، حسابداری ـ اقتصاد، مدیریت
تلفن تماس :   22458311 /  23322697 / تلفکس: 22458236
     ـ مهربانو بحرپیما : کارشناس ـ انجام امور اجرایی مقالات رشته­ های حوزه علوم پایه
تلفن تماس :     22485179 / 23322639

بيشتر