متون عمومي
1390/2/27 سه‌شنبه
پاداش مقالات
 
 

بررسی و پرداخت پاداش به مقالات کلیه اعضای سازمان مرکزی

تهیه آمار مختلف مربوط به مقالات پاداش داده شده از گزارشهای ارسالی کلیه استانها و سازمان مرکزی

تهیه اطلاعات مقالات چاپ شده برای پژوهشنامه

تهیه اطلاعات مقالات برای گزارش عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و گزارش عملکرد دفتر تحقیقات و گزارشهای دیگر

تهیه اطلاعات مقاالات پاداش داده شده برای دفتر تحقیقات
 


 
                       


 


 
 
 

بيشتر