كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1390/2/5 دوشنبه
اعتبار ویژه پژوهشی پژوهانه
 
به منظور تشویق و ترغیب اعضای علمی دانشگاه در اجرای فعالیت­های پژوهشی هدفمند و تسهیل در روند اجرای آنها و هزینه کرد بهینه اعتبارات پژوهشی برنامه­ای تحت عنوان اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه) تدوین گردیده است.
اعتبار ویژه پژوهشی مبلغی است که به موجب آئین نامه پژوهانه اعضای علمی دانشگاه پیام نور و براساس امتیازهای پژوهشی کسب شده در سال قبل با توجه به اعتبارات پژوهشی دانشگاه در اختیار عضو واجد شرایط قرار می­گیرد تا در زمینه انجام طرح­های پژوهشی و سایر امور مرتبط با تحقیق و تولید علم و با رعایت ضوابط هزینه نماید.
پس از ابلاغ آئین نامه مربوط و انجام ثبت نام اینترنتی توسط متقاضیان، این دفتر مدارک متقاضیان را در کمیته­های تخصصی مربوطه مورد ارزیابی و تخصیص امتیاز قرار می­دهد. مشمولین دریافت اعتبار ویژه پژوهشی بعد از دریافت ابلاغیه­های مذکور نسبت به انجام امور پژوهشی طبق مفاد مندرج در آئین نامه مذکور اقدام نمایند. 
 
 
بيشتر