1387/6/13 چهارشنبه

کارگاه های آموزشی


به منظور ارتقا سطح دانش و مهارت های اعضای هیأت علمی دانشگاه از سال 1383اقدامات مربوط به برگزاری کارگاه های علمی داخلی از سوی مدیردت تحقیقات و خدمات پژوهشی انجام پذیرفته است. پس از تفویض اختیار انجام شده برگزاری کارگاه های علمی داخلی به شورای پژوهشی استانها واگذار شده است .
بيشتر