كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1396/12/14 دوشنبه
 

تشویق مقالات

درخواست برگزاری کارگاه

درخواست برگزاری همایش علمی

پاداش اختراع علمی

درخواست شرکت در همایش علمی – بین المللی خارج از کشور

درخواست شرکت در همایش علمی داخلی

پیشنهاد طرح پژوهشی در قالب اعتبار ویژه (پژوهانه)

نمون برگ پیشنهاد طرح پسا دکتری

 فرم ارزیابی اعتبار سمینار های علمی - بین المللی خارج از کشور

 فرم ارزیابی کتاب فرادرسی تالیفی

 فرم ارزیابی کتاب فرادرسی ترجمه ای

 فرم درخواست تشویق برای مقاله ‏های چاپ شده در نشریات معتبر علمی برای سایر افراد

 فرم انتخاب پژوهشگر نمونه

  نمون برگ درخواست فرصت مطالعاتی 

فرم درخواست تشکیل پژوهشکده نوع 2 دانشگاه پیام نور

فرم توافق نامه ارسال نمونه های بیولوژیک به خارج از کشور

فرم درخواست کد اخلاق برای پروپوزال پایان نامه و رساله دانشجویان ارشد و دکتری

فرم درخواست کد اخلاق برای پروپوزال طرح پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه

فرم رضایت آگاهانه

کاربرگ های پایان نامه و رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

گواهی تایید مقالات مستخرج از رساله دکتری جهت اخذ مجوز دفاع

گواهی تایید مقالات مستخرج از رساله دکتری جهت اخذ نمره دستاوردهای پژوهشی

بيشتر