كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1396/12/21 دوشنبه

2     آئین نامه راه اندازی، اداره، چاپ و انتشار نشریات دانشگاه

3      آئین نامه شورای پژوهشی استان

4     آئین نامه استفاده از فرصتهای مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

5     آئین نامه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور

6     آئین نامه همایش ها

7     آئین نامه نشریات علمی کشور

8      آئین نامه جدید همایش

9      دستورالعمل برگزاری کارگاه

10    دستورالعمل شرکت در همایش خارجی و داخلی

11    شیوه نامه تشویق مقاله

12    آئین نامه پسا دکتری

13    قطب های علمی

14    شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

15    آئین نامه مکمل استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

16    شیوه نامه حمایت از انجام فرصت مطالعاتی داخلی

17    بخشنامه جدول هزینه ماموریت بین المللی

18    حدول نحوه پرداخت هزینه های ماموریت اعضای هیات علمی شرکت در کنفرانس و کارگاه خارج از کشور

19    دستورالعمل نمره پایان نامه و رساله

- بخشنامه 1

- بخشنامه 2

- بخشنامه 3

- بخشنامه 4

20    آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

21    دستورالعمل اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

22    دستورالعمل قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و اخذ کد اخلاق - دانشگاه پیام نور

بيشتر