كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1396/12/14 دوشنبه
 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

دکتر یزدان فرخی

مدیر

دکتری تاریخ

دکتر محمد خلج

معاون دفتر

دکتری زمین شناسی

تماس : 22458231   داخلی 2464

سعید همتی

مسئول دفتر

کارشناس- حقوق

تماس: 22442045   داخلی 2483

نمابر :  22442058

مریم توانا

کارشناس دفتر

کارشناس ارشد - مهندسی صنایع

تماس: 22485214 داخلی 2484

شهین اکبرنیا

رئیس گروه پژوهش های کاربردی و خدمات پژوهشی

کارشناس ارشد – شیمی

تماس : 22485215 داخلی 2480

مریم ملوندی

کارشناس مسئول

کارشناس ارشد- مدیریت دولتی

تماس: 22485216 داخلی 2902

نیلوفر عظیمی

کارشناس و مسئول سامانه گلستان پژوهشی

کارشناس ارشد- IT

تماس: 22458215

زهرا رحیمی نژاد

رئیس گروه فناوری اطلاعات پژوهشی

کارشناس ارشد- کتابداری

تماس: 22485210

فاطمه جمشیدی

رئیس گروه  نشریات

دکتری - زبانشناسی

تماس: 22485209 داخلی 2549

مهربانو بحرپیما

کارشناس مسئول نشریات

کارشناس ارشد- زیست شناسی

تماس:22485179 داخلی 2639

مژگان کریم منش

کارشناس مسئول نشریات

کارشناس ارشد- کتابداری

تماس: 22485179 داخلی 2639

منصوره نوری منعم

 

کارشناس نشریات

کارشناس ارشد- محیط زیست

 تماس: 22458311 داخلی 2697

رقیه بدیعی گهر

کارشناس نشریات

کارشناس ارشد- مدیریت ورزشی

تماس: 22458311 داخلی 2697

روشنک رضایی

کارشناس

کارشناس ارشد- شیمی

تماس:  2478

بيشتر