اخبار
1398/5/15 سه‌شنبه
«Quarterly Journal of Iranian Distance Education»
انتشار اولین فصلنامه انگلیسی زبان دانشگاه پیام نور

.

<p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:300%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:300%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">به اطلاع می‌رساند فصلنامه </span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:300%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""> «<strong><span style="letter-spacing:-.2pt">Quarterly Journal of Iranian Distance Education</span></strong>»</span></span></span> <span lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:300%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">اولین مجلۀ دانشگاه پیام‌نور است که <strong>به زبان انگلیسی </strong>در<strong> حوزۀ آموزش از راه دور</strong>، منتشر می‌گردد. </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:300%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:300%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif"">            این نشریه دارای تأیید عنوان و اعضای هیئت تحریریه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در حال طی‌کردن مراحل اخذ درجۀ علمی از وزارت عتف است.</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:300%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:300%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""> از محضر استادان، پژوهشگران و اعضای محترم هیئت علمی دعوت می‌شود تا با ارسال مقالات علمی <span style="letter-spacing:-.3pt">ارزشمند خود</span> بر <span style="letter-spacing:-.3pt">غنای این نشریه بیفزایند.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:300%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:300%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="letter-spacing:-.3pt">آدرس سامانه نشريه :</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:left"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:300%"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:300%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><a href="http://idej.journals.pnu.ac.ir">http://idej.journals.pnu.ac.ir</a></span></span></span><u><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:300%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="color:#0563c1"></span></span></span></span></u></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:left"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:300%"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:"Calibri","sans-serif""><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size:10.0pt"><span style="line-height:300%"><span style="font-family:"Tahoma","sans-serif""><span style="letter-spacing:-.3pt"></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"></span></span></p>

 
امتیاز دهی
 
 

آرشيو اخبار