:.ارتباط با ما
1393/3/28 چهارشنبه


آدرس: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
صندوق پستی: 4697-19395  
تلفن: 23320000
نمابر: 22441511
نشانی الکترونیک: Http://WWW.pnu.ac.ir