جمعیت دانشجویی
1392/4/31 دوشنبه

جمعيت دانشجويي دانشگاه پيام نور

سال تحصيلي

تعداد كل دانشجويان دانشگاه‌هاي كشور(نفر)

تعداد دانشجويان پيام نور(نفر)

درصد دانشجويان

 پيام نور

85-84

048/191/2

922/383

52/17 درصد

86-85

528/828/2

271/684

19/24 درصد

87-86

852/391/3

426/119/1

00/33 درصد

88-87

741/349/3

131/870

98/25 درصد

89-88

859/790/3

147/818

58/21 درصد

90-89

593/116/4

366/951

11/23 درصد

91- 90

---

812/088/1

---

 

 

توزيع فراواني جمعيت دانشجويي دانشگاه پيام نور

 

سال تحصيلي

تعداد دانشجو(نفر)

كارداني

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

85-84

218

382364

1340

0

86-85

374

679027

4757

113

87-86

2357

1106573

10386

110

88-87

1295

854511

13884

441

89-88

555

801288

15651

653

90-89

343

932013

18621

389

91- 90

159

1049366

38232

1055


افزايش جمعيت دانشجو در مقاطع بالاتر نشان دهنده برنامه ريزي دانشگاه پيام نور به سمت تحصيلات تكميلي مي باشد.


رشد جمعيت دانشجويي دانشگاه در هر سال                                                                                                                      


بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه مديريت دانشگاه پيام نور ابتدا جمعيت دانشجويي پيام نور را كاهش داده (از رشد جمعيت جلوگيري شده) و سپس به موازات توسعه امكانات و بر اساس نياز جامعه و با يك شيب منطقي جمعيت را افزايش داده است.


درصد قبولي در آزمون دكتري و كارشناسي سال90                                                                           

افزايش درصد قبولي دانش آموختگان اين دانشگاه، در مقاطع بالاتر تحصيلي (از طريق آزمون‌هاي سراسري)، براساس آمار و ارقام سازمان سنجش كشور، نمايانگر كيفيت نظام آموزشي اين دانشگاه و موفقيت اين مدل آموزشي است. به عنوان مثال، در جريان پذيرش دانشجوي دكتري در سال تحصيلي 90-89 بر اساس گزارش سازمان سنجش، دانشگاه پيام نور پس از دانشگاه‌هاي متعارف دولتي بيشترين سهم پذيرش را داشته است.