پذيرش دانشجو
1392/4/31 دوشنبه

نظام آموزشي

نظام آموزشي دانشگاه پيام نور، نظامي مبتني بر دانشجو، محتوي و آزمون هماهنگ و متحد در سراسر كشور است. دانشجويان براساس منابع اعلام شده براي هر درس در هر رشته پس از مطالعه فردي و رفع اشكال گروهي توسط اساتيد محترم ضمن بهره‌مندي از رسانه‌هاي كمك آموزشي در آزموني هماهنگ در كليه مراكز دانشگاه پيام نور شركت كرده و يافته‌هاي علمي خود را مورد سنجش قرار مي‌دهند.

1. پذيرش از طريق آزمون سراسري

آموزش دانشجوياني كه از طريق آزمون سراسري وارد دانشگاه مي‌شوند مبتني بر رسانه‌هاي مختلفي مي‌باشد كه مهتمرين آن‌ها كتاب‌هاي خودآموز است. اين دانشجويان مي‌توانند در هر نيم‌سال به صورت اختياري از كلاس‌هاي حضوري نيز استفاده نمايند. دوره تحصيلي اين دسته از دانشجويان وابسته به پيشرفت و ميزان يادگيري ايشان حداكثر 20 نيم‌سال است. هر سال تحصيلي در ايران شامل دو نيم‌سال (پاييز و بهار) به مدت 18 هفته است (16 تا 17 جلسه به آموزش و دو جلسه هم به برگزاري آزمون اختصاص دارد). روش آموزش در دانشگاه پيام نور واحدي ترمي است كه ساعت رفع اشكال متناسب با منبع درسي و رشته علمي تعيين مي‌شود.

2. پذيرش از طريق دوره هاي فراگير

در سال 1372 دانشگاه پيام نور براي اولين بار از طريق برگزاري دوره‌‌هاي فراگير براي مقطع تحصيلي كارشناسي دانشجو پذيرفته است. اما در حال حاضر اين دوره را براي مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد نيز برگزار مي‌كند. اين دوره‌ها انعطاف پذيرترين دوره‌هايي هستند كه تا كنون در كشور ارائه شده‌اند. متقاضيان شركت در دوره‌هاي فراگير كارشناسي بايد داراي مدرك ديپلم نظام قديم و يا پيش دانشگاهي نظام جديد باشند. علاوه بر اين متقاضيان شركت در دوره‌هاي فراگير كارشناسي ارشد بايد دانشجوي سال آخر كارشناسي و يا داراي مدرك تحصيلي كارشناسي باشند. متقضيان بهره‌مندي از دوره‌هاي مزبور در آزمون پايان نيم‌سال اول به عنوان دانشپذير شركت كرده و در صورت موفقيت و قرار گرفتن در ظرفيت پذيرش اعلام شده به عنوان دانشجوي دانشگاه

پيام نور‌ شناخته مي‌شوند. دانشجويان دانشگاه در هر دوشيوه پذيرش فراگير و آزمون سراسري شهريه يكساني را متناسب با دوره تحصيلي خود پرداخت مي‌كنند.

3. پذيرش به صورت نيمه حضوري

اين دسته از دانشجويان ضمن استفاده از كلاس‌هاي رفع اشكال مي‌توانند با بهره‌گيري از اينترنت برخي از واحدهاي درسي خود را به صورت مجازي (الكترونيكي) بگذرانند.

 4. پذيرش به صورت الكترونيكي

در راستاي تحقق اهداف آموزش باز و از دور، در سال 1385 دوره‌هاي الكترونيكي راه‌اندازي شدند. يكي از شاخصه‌هاي ويژه اين دوره‌ها دسترسي تمامي فراگيران در هر زمان و همه جا به آموزش عالي از طريق اينترنت است. يادگيري مجازي يك روش آموزشي آكادميك است و با الگوبرداري از تجارب مدرن جهاني آموزش از دور و به‌كارگيري تجهيزات چندرسانه‌اي سازمان‌دهي شده است. در اين شيوه آموزشي، آموزش كاملا به صورت شبكه‌اي ارائه مي‌گردد. در حال حاضر، دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي ارشد 93 رشته را به صورت الكترونيكي در 115 مركز خود راه‌اندازي نموده و 9561 دانشجو در اين دوره‌ها نام‌نويسي نموده‌اند.