تماس با دانشکده علوم پایه
1387/12/4 یکشنبه

 داخلي دانشكده علوم پايه  :2241

فكس دانشكده علوم پايه : 22455429-021

پست الكترونيك: sc_sciences@pnu.ac.ir