شرح وظایف اداره اموال:


نماینده دانشگاه جهت ارزیابی قیمت اموال منقول جهت فروش
صدور مجوز فروش اموال
راهنمای کننده نحوه برگزاری مزایده ادوین سیستم لجستیک اعم از خرید تدارکات انبار و اموال
پاسخ گویی به امور زیر سیستم های لجستیک(اموال، خرید تدارکات و انبار)
مسئول نقل و انتقال اموال
بین همکاران صورت برداری اموال در اختیار پرسنل و مسئول مکاتبات با اداره تخلفات و دیوارن محاسبات
نگهداری دفاتر اموال و ثبت اموال رسیده و فرستاده دفاتر 

رئیس اداره اموال

شماره تماس

مهرداد رحیمی

22485271


 

کارشناسان اداره  اموال

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

نادره کیانیان

23322345

مرتضی خالقی

23322361

حسن جبرائیلی

23322345

حسین پاشایان

23322345