شرح وظایف اداره حسابداری و تنظیم حسابها:


تهیه صورتهای مالی دانشگاه به صورت تجمیع
تهیه و تنظیم گزارشهای تفریغ بودجه
ارایه گزارش به دستگاه های نظارتی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور
تهیه و تنظیم گزارشات درون سازمانی و مدیریتی
صدور اسناد حسابداری از طریق نرم افزار حسابداری
تهیه دستورالعمل های حسابداری مورد نیاز دانشگاه ‍‍‍‍‍‍‍‍پیام نور استان براساس نظام حسابداری بخش عمومی
نظارت شکلی بر ثبت های حسابداری انجام شده توسط دانشگاه پیام نور استان
بررسی عملکرد مالی استانها بر اساس فرم های مشخص در مقاطع زمانی مختلف
بررسی حسابهای بانکی از طریق تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی در مقاطع زمانی مشخص
ثبت و طبقه بندی و لستخراج اطلاعات مربوط به بدهی ها و مطالبات دانشگاه و گزارش دهی از طریق سامانه “سماد” به وزارت امور اقتصاد ی و دارایی 

رئیس اداره حسابداری و تنظیم حسابها

شماره تماس

محسن فتاح

22458316
 

کارشناسان اداره  حسابداری و تنظیم حسابها

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

لاله سعدآبادی

23322375

میترا شایسته پور

23322371

رفعت درگی

23322374

مریم قاسم زاده

23322366