شرح وظایف اداره دریافت و پرداخت:ثبت قراردادها در سامانه امور قراردادهای کل کشور- سامانه 169 مکرر مالیاتی - سامانه حسابداری تعهدی
صدور اسناد
ثبت و نگهداری ضمانت نامه ها 

رئیس اداره دریافت و پرداخت

شماره تماس

محمد باقر صادقی

22454962

 

کارشناسان اداره دریافت و پرداخت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

 

مریم صفا

23322428

 

زهره حاتمی

23322364

 

اکرم محمودی

23322377

 

ریحانه مرتضایی

23322363

 

سیدمحمد احمدی

23322369

 

هادی شیخان

23322369

 

علی تاج آبادی

23322460