1402/6/6 دوشنبه تقدیر آقای دکتر خادمی مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از همکاران ناتک بمناسبت روز کارمند. تقدیر آقای دکتر خادمی مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از همکاران ناتک بمناسبت روز کارمند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر