1401/10/28 چهارشنبه بازدید مدیر کل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت سازمان مرکزی از دانشگاه پیام نور کرمان بازدید دکتر شجاعی فرد مدیر کل دفتر نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نورکشور از امتحانات مرکز کرمان دکتر علی شجاعی فرد مدیر کل دفتر نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نورکشور به همراه سرکار خانم دکتر معین الدینی
سرپرست دانشگاه پیام نور استان و اقای دکترویسی مدیر نظارت وارزیابی استان از روند برگزاری امتحانات و اتاق آزمون مرکز کرمان بازدید نمودند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر