سه‌شنبه 13 مرداد 1394 برگزاری اولین گردهمایی مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاههای بزرگ شهر تهران در دانشگاه پیام نور
همایش اداره نظارت و ارزیابی برگزاری اولین گردهمایی مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاههای بزرگ شهر تهران در دانشگاه پیام نور


اولین گردهمایی مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاههای بزرگ شهر تهران با حضور جناب آقای دکتر زکایی رئیس محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی در روز سه شنبه 94/05/13در دانشگاه پیام نور برگزار گردید.

اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه

اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه

اولین نشست مدیران   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه

3   
1394/5/25 یکشنبه
تست3
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه

2   
1394/5/25 یکشنبه
تست2
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه

1   
1394/5/25 یکشنبه
تست1
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه

03   
1394/5/25 یکشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه

02   
1394/5/25 یکشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه

اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه
اولین نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور   
1394/5/26 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر