شنبه 15 اسفند 1394 گزارش تصویری پانزدهمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی استان کرمان مورخ 19/11/94


بررسی موضوعات مختلف (آموزشی
پژوهشی مالی و اداری امتحانات و ...)


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر