شرح وظایف
1392/12/13 سه‌شنبه

v       شرح وظایف کارشناسان گروه بازرسی:1.       جمع‌آوری و بررسی شکایات واصله و اقدام لازم در مورد آنها

2.    تهیه و تنظیم شاخص‌های مختلف برای بررسی شکایات واصله

3.    همکاری جهت انجام بازرسی‌های لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای سیاست‌ها و تصمیمات دانشگاه و اجرای برنامه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی و نظم در امور اداری

4.    تهیه و ارایه گزارش‌های لازم در زمینه نحوه رسیدگی به شکایات واصله به مقام مافوق

5.    تهیه و ارایه گزارش‌های لازم در خصوص تخلفات کارکنان اداری و آموزشی به مقام مافوق

6.    انجام سایر امور محوله از سوی مسئول مستقیم بر حسب مورد