شرح وظایف
1392/12/13 سه‌شنبه

v       شرح وظایف کارشناسان گروه ارزیابی:

1.       تهیه و تدوین شاخص‌های لازم برای ارزیابی کارآمدی طرحها و برنامه‌های  ارزیابی دانشگاه

2.    تعیین شاخص‌های علمی به منظور ارزیابی کارایی نیروی انسانی در سطح دانشگاه

3.    همکاری در زمینه ارزشیابی فعالیتهای آموزشی و اداری کارکنان دانشگاه

4.    بررسی اطلاعات بدست آمده از نتایج ارزیابی و پردازش و دسته‌بندی یا طبقه‌بندی آنها به صورت جامع و منسجم

5.    همکاری در هماهنگ کردن روشهای اجرایی مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه  

6.    مطالعه و ارایه راهکارها به منظور سنجش و روزآمد کردن شاخص‌های ارزیابی

7.    مطالعه تخصصی در زمینه ارزیابی ادواری واحد/ مراکز/ سازمان

8.    انجام سایر امور محوله از سوی مسئول مستقیم بر حسب مورد