مشخصات
1392/12/17 شنبه


نام: مهیار

نام خانوادگی: علی محمدی

پست: کارشناس ارزیابی

تحصیلات: کارشناسی ریاضی کاربردی و کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

سابقه خدمت: از سال 1385 تا سال 1392 در گروه ارزیابی نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی

حوزه کاری: ارزیابی درونی ، شاخصهای اختصاصی، ارزیابی عملکرد.