شرح وظایف
1392/12/13 سه‌شنبه

v       شرح وظایف کارشناس مسئول گروه نظارت:

1.       برنامه‌ریز و تقسیم کار بین کارشناسان با هماهنگی رییس اداره

2.    راهنمایی کارشناسان در انجام وظایف محوله با هماهنگی رییس اداره

3.    تهیه و تدوین شاخص‌ها و معیارهای نظارتی و ارایه گزارش‌های مستمر از فعالیت‌های انجام شده با هماهنگی رییس اداره

4.    بازدید از مراکز و واحدهای دانشگاه و تهیه گزارش از روند اجرایی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اداری, آموزشی و مالی با هماهنگی رییس اداره

5.    نظارت بر نحوه اجرای مقررات و دستورالعمل‌های شورای نظارت و ارزیابی در کلیه واحدها و مراکز دانشگاه با هماهنگی رییس اداره

6.    تهیه و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت رفع نواقص اجرایی برنامه‌های اداری و آموزشی

7.    ارزیابی ادواری واحدهای مختلف دانشگاه با هماهنگی رییس اداره

8.    همکاری با کمیته نظارت و کمیسیونو ارزیابی شورای نظارت و ارزیابی در زمینه‌های مربوط با هماهنگی رییس اداره

9.    تهیه گزارش‌های لازم در زمینه چگونگی اجرای برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط مراکز و واحدهای دانشگاه

10. جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی و تقسیم کار

11. شرکت در جلسات گروه نظارت برای برنامه ریزی در خصوص امور نظارتی دانشگاه با هماهنگی رییس اداره

12. انجام سایر امور محوله از سوی مسئول مستقیم بر حسب مورد