شرح وظایف
1392/12/13 سه‌شنبه

v      شرح وظایف معاون مدیرکل :
 

1.    برنامه‌ریزی, هماهنگی و تقسیم کار بین گروههای ( نظارت و ارزیابی و بازرسی)

2.    راهنمایی رؤسای گروه و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه

3.    نظارت در تهیه و تدوین شاخصهای لازم برای ارزیابی کارآمدی برنامه‌ها و طرحها بر اساس مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

4.    نظارت بر تهیه و تدوین شاخص‌های علمی به منظور ارزیابی کارآیی نیروی انسانی در سطح دانشگاه براساس مصوبات شورای نظارت و ارزیابی

5.    نظارت لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای سیاست‌ها و تصمیمات دانشگاه

6.    نظارت بر تنظیم شاخص‌ها و معیارهای نظارتی و ارایه گزارش‌های مستمر از فعالیتهای انجام شده

7.    مطالعه مداوم و مستمر در نحوه ارزشیابی فعالیتهای آموزشی و اداری کارکنان

8.    شرکت در جلسات و کمیته‌های تخصصی حسب مورد

9.    ارایه پیشنهادات اصلاحی جهت رفع نواقص اجرایی برنامه‌ها

10. انجام سایر امور محوله از سوی مسئول مستقیم بر حسب مورد