ارتباط با ما
1392/12/14 چهارشنبه

ایمیل دفتر نظارت و ارزیابی

 
 

nezarat_arzyaby@pnu.ac.ir

سامانه رسیدگی به شکایات

srsa.pnu.ac.ir

 

تلفن‌های دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 


مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تلفن: 22455116-021

تلفنخانه: 23322816-021

فکس: 22442046-021
 


 معاون دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تلفن :

تلفنخانه: 02123322601

گروه نظارت

تلفن22485336-021

تلفنخانه: 23322649-021

 

گروه ارزیابی

تلفن: 22458305-021

تلفنخانه: 23322890-021

 

گروه بازرسی

تلفن: 22455098-021

تلفنخانه: 23322636-021