مشخصات و شرح وظایف
1401/3/25 چهارشنبه
آقای : مجید فراهانی
مدرک:
کارشناسی
رشته:
مدیریت ارزیابی 
وضعیت استخدام:
قراردادی
پایه :
17
محل خدمت:
دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 

شماره تماس: 02123322816
1392/12/14 چهارشنبه