مشخصات و شرح وظایف
1401/3/25 چهارشنبه
آقای عباد پهلوان
مدرک:
کارشناسی
رشته:
حقوق
وضعیت استخدام: ر
سمی قطعی 
پایه :
4
محل خدمت:
دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 

شماره تماس: 02123322876
1392/12/14 چهارشنبه