مشخصات و شرح وظایف
1392/12/14 چهارشنبه
مشخصات


سرکار خانم اعظم غلامی
مدرک:
کارشناسی ارشد
رشته:
کارآفرینی گرایش IT 
وضعیت استخدام:
رسمی آزمایشی
پایه:
19
محل خدمت:
سازمان مرکزی 
شماره تماس:
02123322932


شرح وظایف