مشخصات و شرح وظایف
1392/12/14 چهارشنبه
مشخصات 
سرکار خانم مهیار علی محمدی
مدرک:
کارشناسی ارشد
رشته:
اقتصاد
وضعیت استخدام:
رسمی قطعی
پایه: 16
محل خدمت:
سازمان مرکزی 
شماره تماس:
02123320933