مشخصات و شرح وظایف
1401/1/28 یکشنبه
سرکار خانم خدیجه رحیم پور 
مدرک:
کارشناسی ارشد
رشته:
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
وضعیت استخدام:
قراردادی
پایه:
13
محل خدمت:
سازمان مرکزی 
شماره تماس:
02123322618